Algemene Voorwaarden


De Kast

Adres: 

Pleinweg 240 a
3083 EZ Rotterdam

Tel.
Nr: 010-484 37 52
 
KvK-nummer: 24321980

De Kast is niet verantwoordelijk en wil niemand aansporen tot het verrichten van acties die leiden tot een conflict met de wet.

Hierna te noemen: De Kast

Artikel 1 Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

De Kast: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep. In het bijzonder wordt onder consument ook verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen De Kast en de consument.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Kast  zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

2.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van  De Kast  worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Kast ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

2.4 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.5 De Kast behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

3.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.2 De Kast kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht De Kast niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer) gegeven of gedaan. De Kast garandeert echter niet dat alle aanbiedingen op producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

3.6 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging/factuur per e-mail is verzonden naar het door de consument opgegeven e-mailadres.

3.7 De Kast is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling of opdracht niet wordt geaccepteerd, deelt De Kast dit mee zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling.

3.8 Om producten te kunnen bestellen is een minimale leeftijd van 18 jaar vereist. Door de producten te bestellen, verklaart de consument dat hij tenminste de gestelde leeftijd van 18 jaar heeft.

Artikel 4 Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen op de website van De Kast zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Aanbiedingen, kortingen, etc. worden altijd over de bedragen inclusief BTW berekend.

4.2 Voor de producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van De Kast onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten. De Kast  heeft het recht om de consument, voor levering of acceptatie, te informeren over prijsfouten.

4.3 De producten van De Kast worden geleverd tegen de prijzen op de datum van de bestelling.

4.4 Betaling binnen Nederland kan geschieden per overboeking. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van De Kast.

4.5 Indien u als de consument met enige betaling in gebreke bent, is De Kast gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 5 Ontbinding van de overeenkomst

5.1 Indien de bestelling nog niet is verzonden, kan de consument binnen 7 dagen na ontvangst van de betaling zijn order kosteloos annuleren.

Let op: De consument dient vooraf de retourzending te melden! Dit kan per e-mail d.m.v. het contactformulier op de website De Kast. Niet gemelde zendingen worden niet vergoed. Na acceptatie van de klacht ontvangt de consument het totale aankoopbedrag uiterlijk binnen 30 dagen terug. Bij retourzending zijn de verzendkosten voor rekening van de consument.

5.3 De Kast behoudt zich het recht om een gedeelte van het bedrag terug te betalen of de retourzending geheel te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst door de consument zijn beschadigd.

Artikel 6 Levering

6.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf de winkel van De Kast. De Kast is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door TNT Post, dan wel enige andere door De Kastl ingeschakelde vervoerder.

6.2 De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

6.3 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument nadat De Kast hem heeft verwittigd. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

6.4 Opgegeven levertijden van De Kast zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de indicatieve levertermijn zal De Kast de consument dat via e-mail melden.
 
6.5 Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan De Kast de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de consument de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


Artikel 7 Garantie

7.1 De Kast garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
7.2 De onder 7.1 genoemde garantie geldt gedurende een periode van 6 maanden na levering, mits de fabrikant een langere garantietermijn hanteert.

7.3 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

7.4 Indien een product een gebrek vertoont, zal De Kast de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door consument, naar keuze van De Kast vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt consument zich reeds nu de vervangen zaak aan De Kast te retourneren en de eigendom daarover aan De Kast te verschaffen.

7.5 Onverminderd lid 7.4, is de garantie niet van toepassing indien er sprake is van normale slijtage en verder in de volgende gevallen:
- indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van De Kast of de fabrikant zijn verricht;
- indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
- indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

7.6 Het is mogelijk dat De Kast op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. De Kast is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de consument over, nadat hij al hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst met De Kast is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtten werkzaamheden.

8.2 De consument mag de producten, voordat eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

Artikel 9 Onderzoek, reclames

9.1 De consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de consument te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

9.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan De Kast worden gemeld dit met gelijktijdige retourzending van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

9.3 Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan De Kast met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is De Kast gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

9.4 Indien ingevolge lid 9.3 tijdig wordt gereclameerd, blijft consument verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de consument gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de De Kast en op de wijze zoals door De Kast enzo aangegeven.

Artikel 10 Betaling

De Kast biedt de mogelijkheid om te betalen:

Betalen per bank of giro met overschrijvingskaart
U ontvangt een bevestigingsmail van uw bestelling met daarin onze betaalgegevens en uw factuurnummer. U maakt zelf het bedrag naar ons over. Na ontvangst van de betaling wordt de bestelling verzonden.

Mocht u niet thuis zijn bij aflevering dan wordt de zending een tweede maal bij u aangeboden. Bent u dan ook niet aanwezig om de zending aan te nemen heeft u de kans het pakje op het postkantoor af te halen en te betalen.

Wanneer het pakket niet tijdig wordt afgehaald en de zending retour komt naar De Kast blijft de consument ten alle tijden verantwoordelijk voor de gemaakte verzendkosten. De consument zal in dat geval alle gemaakte kosten verschuldigd zijn.

Betaling per bank of giro met overschrijfkaart neemt ongeveer een tot drie werkdagen in beslag.
 
Artikel 11 Incassokosten

11.1 Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument.

11.2 De Kast is gerechtigd om bij uitblijven van de betaling de vordering ter incasso over te dragen.

11.3 In ieder geval is de consument in het geval van een geldvordering buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 75,00.

11.4 Indien De Kast aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12 Vrijwaringen

12.1 De consument vrijwaart De Kast voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van industriële- en intellectuele eigendom op door de consument verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

12.2 Indien consument aan De Kast informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

14.1 Indien door De Kast geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van De Kast jegens consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garanties" is geregeld.

14.2  De Kast is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

14.3 Onverminderd het bovenstaande is De Kast niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van consument.

14.4 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Kast of zijn ondergeschikten.

14.5 De Kast is niet aansprakelijk voor het niet juist opgeven van het ontvangst adres.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Kast in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Kast gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

15.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Kast geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor De Kast niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van De Kast worden daaronder begrepen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

15.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

15.4 Voorzover De Kast ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Kast gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 16 Privacy en Discretie

16.1 De Kast  geeft, distribueert of verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. De Kast gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend voor de afhandeling van de bestelling.

16.2 Wegens wettelijke verplichtingen treft de consument op de factuur een productomschrijving aan.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op elke overeenkomst tussen De Kast en de consument is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van De Kast of overeenkomsten gesloten met De Kast worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 19 Disclaimer

19.1 Alle op deze site genoemde prijzen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten en kunnen binnen het bereik van De Kast steeds worden gewijzigd. De Kast registreert en slaat de door de consument verstrekte gegevens in een databestand op.

19.2 De website van De Kast en alle daarin voorkomende teksten, documenten, beelden en geluid, alles in de ruimste zin, zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor verdere distributie, publicatie of overdracht daarvan is schriftelijke toestemming vereist. De Kast sluit aansprakelijkheid uit voor elke schade (directe, indirecte en gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. De Kast onderhoudt en beveiligt de website en inhoud. De Kast geeft echter geen garantie voor de afwezigheid van technische onvolkomenheden. Evenmin kan De Kast garanderen dat het gebruik van de website en de inhoud ervan de consument vrijwaart van zogenaamde virussen en/of andere schadelijke toepassingen. De consument dient daartoe zelf voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.

Artikel 20 Diversen

20.1 Wanneer door De Kast gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. Consument kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Kast deze Voorwaarden soepel toepast.

20.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Kast in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Kast vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

20.3 De Kast is bevoegd om bij de uitvoering van de bestelling(en) gebruik te maken van derden.